W numerze
 
Dzisiejsze czytania
Czwartek, 20 marca 2014, Jr 17,5-10; Łk 16,19-31

 

„Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją!”
 
„Bóg nam towarzyszy, wzywa nas po imieniu, obiecuje nam potomstwo (…). I to jest po trosze pewność chrześcijanina. To nie jest przypadek, ale wezwanie! Powołanie, by iść naprzód. Bycie chrześcijaninem oznacza powołanie do miłości, przyjaźni; wezwanie, by stać się dzieckiem Bożym, bratem Jezusa, by stać się płodnym w przekazywaniu tego powołania innym, stać się narzędziem tego wezwania. Istnieje tak wiele problemów, przychodzą chwile trudne. Jakże wiele przeżył ich Jezus! Ale zawsze w tej pewności: «Pan mnie powołał. On jest ze mną. Pan mi obiecał»” (Franciszek, homilia z 25 czerwca 2013 roku).

więcej
Środa, 19 marca 2014, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA; 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22;

 

„Jak Józef przeżywa swoje powołanie opiekuna Maryi, Jezusa, Kościoła? Nieustannie nasłuchując Boga, będąc otwartym na Jego znaki, gotowym wypełniać nie tyle swój, ile Jego plan (…). Józef jest «opiekunem», bo umie słuchać Boga, pozwala się prowadzić Jego wolą i właśnie z tego względu jest jeszcze bardziej troskliwy o powierzone mu osoby, potrafi realistycznie odczytywać wydarzenia, jest czujny na to, co go otacza i potrafi podjąć najmądrzejsze decyzje. W nim widzimy, jak się odpowiada na Boże powołanie – będąc dyspozycyjnym, gotowym” (Franciszek, homilia podczas inauguracji pontyfikatu, 19 marca 2013 roku).

więcej
Wtorek, 18 marca 2014, Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12

 

„Wy wszyscy braćmi jesteście”
 
„Dzisiaj, gdy sieci i narzędzia ludzkiej komunikacji osiągnęły niesłychany rozwój, stajemy przed wyzwaniem, by odkryć i przekazać «mistykę» życia razem, wymieszania się, spotkania, wzięcia za rękę, uczestnictwa w tej nieco chaotycznej masie, która może zamienić się w prawdziwe doświadczenie braterstwa (…). W ten sposób większe możliwości komunikacji przełożą się na większe możliwości spotkania i większą solidarność między wszystkimi. Gdybyśmy mogli iść tą drogą, byłoby to rzeczą tak dobrą, tak uzdrawiającą, tak wyzwalającą, tak bardzo rodzącą nadzieję!” (Evangelii gaudium, 87).

więcej
Poniedziałek, 17 marca 2014, Dn 9,4-10; Łk 6,36-38

 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”
 
„Proszę was w imię Chrystusa i Kościoła: bądźcie miłosierni, i niech nigdy was to nie zmęczy” (Franciszek, homilia z 21 kwietnia 2013 roku). „Dajmy się objąć Bożym miłosierdziem. Zaufajmy Jego cierpliwości, która zawsze daje nam czas. Miejmy odwagę, aby wrócić do Jego domu, by zamieszkać w ranach Jego miłości, dając się Jemu miłować, spotkać Jego miłosierdzie w sakramentach. Poczujemy Jego czułość, odczujemy jego objęcie, a my także będziemy bardziej zdolni do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia i miłości” (Franciszek, homilia  z 7 kwietnia 2013 roku).
 

więcej
Sobota, 15 marca 2014, Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48

 

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”
 
„Módlcie się za swych nieprzyjaciół! Módlcie się za tych, którzy was prześladują! I mówcie Bogu: «Przemień nasze serca. Oni mają serce z kamienia, ale zmień to, daj im serce z ciała, tak by mogli poczuć ulgę i miłość» (…). Pozwólcie, że zadam wam jedno pytanie, byście odpowiedzieli na nie w swym sercu: «Czy modlę się za swych wrogów? Czy modlę się za tych, którzy mnie nie kochają?». Jeśli odpowiemy «tak», to ja powiem: «Kontynuuj, módl się więcej, jesteś na właściwej ścieżce» (…). Módlcie się tak, by Bóg mógł przemienić serca waszych nieprzyjaciół” (Franciszek, homilia wygłoszona 18 czerwca 2013 roku).

więcej
Piątek, 14 marca 2014, Ez 18,21-28; Mt 5,20-26

 

„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych  w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”
 
„Powołaniem oraz misją wiernych świeckich jest przemienianie różnych rzeczywistości ziemskich, aby wszelka działalność ludzka była przemieniona przez Ewangelię, nikt nie może się czuć zwolniony z troski o ubogich i z troski o sprawiedliwość społeczną: «Nawrócenia duchowego, żywej miłości Boga i bliźniego, troski o sprawiedliwość i pokój, ewangelicznego traktowania ubogich i ubóstwa, wymaga się od wszystkich» (…). Jestem pełen ufności w otwarcie i właściwą dyspozycyjność chrześcijan” (Evangelii gaudium, 201).
 

więcej
Czwartek, 13 marca 2014, Est (Wlg) 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12

 

„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”
 
„Dobro pragnie zawsze się udzielać. Wszelkie autentyczne doświadczenie prawdy i piękna dąży samo z siebie do swej ekspansji, a każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi. Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija. Dlatego jeśli ktoś pragnie żyć godnie i w pełni, nie ma innej drogi, jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego dobra. Nie powinny więc nas dziwić słowa św. Pawła: «miłość Chrystusa przynagla nas» (2 Kor 5, 14)” (Evangelii gaudium, 26).

więcej
Środa, 12 marca 2014, Jon 3,1-10; Łk 11,29-32

 

„Oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili”
 
Sobór Watykański II ukazał nawrócenie Kościoła jako otwarcie na nieustanną reformę samego siebie ze względu na wierność Jezusowi Chrystusowi: «Wszelka odnowa Kościoła w istocie polega na wzrastaniu w wierności jego powołaniu. Chrystus wzywa pielgrzymujący Kościół do nieustannej reformy, której Kościół, rozumiany jako instytucja ludzka i ziemska, wciąż potrzebuje». Istnieją struktury kościelne, które mogą doprowadzić do krępowania dynamizmu ewangelizacyjnego, zaś dobre struktury są użyteczne tylko wtedy, kiedy nieustannie kieruje nimi, wspiera i osądza je życie” (Evangelii gaudium, 26).

więcej
Wtorek, 11 marca 2014, Iz 55,10-11; Mt 6,7-15

 

„Ojcze nasz (…), odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom!”
 
„Oblicze Boga jest obliczem miłosiernego ojca, który zawsze jest cierpliwy (…). Bóg nigdy nie przestaje nam przebaczać, nigdy! (…). Problem polega na tym, że my mamy dosyć, nie chcemy, nie chcemy prosić o przebaczenie. On nigdy nie przestaje przebaczać, ale my czasami przestajemy prosić o przebaczenie. Nigdy nie przestawajmy, nigdy! On jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce wobec każdego z nas. My także uczymy się być miłosiernymi wobec wszystkich” (Franciszek, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 17 marca 2013 roku).

więcej
Poniedziałek, 10 marca 2014, Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46

 

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz”
 
„Jesteśmy Kościołem grzeszników, powołanych do tego, żeby dać się przekształcić, odnowić, uświęcić przez Boga. W historii istniała pokusa pewnych osób, które twierdziły: Kościół jest jedynie Kościołem czystych (…), a inni powinni być wyrzuceni. To nie jest prawdą, to herezja. Kościół, który jest święty, nie odrzuca grzeszników (…), przyjmuje ich, jest otwarty również na najbardziej oddalonych, wzywa wszystkich, by dali się otoczyć miłosierdziem, czułością i przebaczeniem Ojca, który daje każdemu możliwość spotkania z Nim, podążania do świętości” (Franciszek, Audiencja generalna, 2 października 2013 roku).

więcej