Wielki Czwartek

11/12/14
Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?
11/12/14 Olaf Szczypiński
Ze względu na uczestnictwo w Wieczerzy, konieczne jest powtarzające się „umywanie nóg”. Czy nie chodzi także o oczyszczenie z zalegających na dnie serca win? Jeśli tak, to w procesie wyznawania grzechów Bóg obmywa nas i w ten sposób przygotowuje na ucztę, w trakcie której spożywamy Jego Ciało i Krew (por. tamże, s. 86).
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Piotr Winkler
Dziś my stajemy się spadkobiercami woli Jezusa. Na nowo przyjmujemy dar, który pozosta­wił. Po raz kolejny uświadamiamy sobie Chry­stusowy testament ten z Wieczernika. Testa­ment niezwykły. Nie taki, jaki pozostawiają po sobie zwykli ludzie. Testament Boga Człowieka. Co takiego Jezus nam zostawia?
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Kazimierz Kubat SDS
Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? (J 13,12)Największy dar z Ciała i Krwi jest nam ofiarowany przez Chrystusa, Syna Bożego w sposób bezkrwawy w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek, a w sposób krwawy w czasie Jego męki i śmierci na krzyżu w Wielki Piątek. Ponawia się on i uobecnia za każdym razem kiedy sprawujemy Eucharystię, która jak mówi Sobór Watykański II, jest szczytem, źródłem i centrum chrześcijańskiego życia (Sacrosanctum Concilium, 10).