Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Największy dar

11/12/14 ks. Kazimierz Kubat SDS
Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? (J 13,12)Największy dar z Ciała i Krwi jest nam ofiarowany przez Chrystusa, Syna Bożego w sposób bezkrwawy w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek, a w sposób krwawy w czasie Jego męki i śmierci na krzyżu w Wielki Piątek. Ponawia się on i uobecnia za każdym razem kiedy sprawujemy Eucharystię, która jak mówi Sobór Watykański II, jest szczytem, źródłem i centrum chrześcijańskiego życia (Sacrosanctum Concilium, 10).