Ofiarowanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Znaczenie ofiarowania

11/12/14 ks. Kazimierz Kubat SDS
Warto dostrzec związki dzisiejszego święta z wydarzeniem wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej i z ofiarą baranka paschalnego, którego krew była znakiem wykupu. Chrystus bowiem w swojej osobie realizuje zapowiedzi i proroctwa całego Starego Testamentu, jest zapowiadanym Mesjaszem, Barankiem Paschalnym, Ofiarą składaną za grzechy ludu, Światłością na oświecenie pogan (Iz 49;6).