Godzina święta

Adoracja Najświętszego Sakramentu (lipiec)

07/07/16 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu. Śpiew „Pan wieczernik przygotował” i wystawienie Najświętszego Sakramentu WPROWADZENIE Trwa Rok Święty Miłosierdzia. Już niedługo przeżywać będziemy w Krakowie XXXI Światowe Dni Młodzieży, które – nie tylko dla Kościoła w Polsce – będą jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku. Papieskie orędzie na te dni nosi tytuł „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Słowa te będą też hasłem lipcowego spotkania. Dzisiaj podczas adoracji Najświętszego Sakramentu chcemy stanąć w obecności miłosiernego Zbawiciela i na nowo doświadczyć Jego miłosierdzia. Chcemy też modlić się w intencji Światowych Dni Młodzieży, polecając Panu Bogu organizatorów i uczestników, pielgrzymów z zagranicy oraz wszystkich Polaków. Prośmy o opiekę Bożej Opatrzności dla wszystkich, o bezpieczną podróż do Krakowa i powrót wszystkich do domów. Módlmy się, aby XXXI Światowe Dni Młodzieży przyniosły owoce w życiu młodych i całego Kościoła, aby przyczyniły się do umocnienia pokoju na świecie, jedności i braterskiej miłości. Chwila ciszy… Śpiew „O, Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew”. WEZWANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO Wołajmy razem do miłosiernego Pana, prosząc Go o dary Ducha Świętego dla wszystkich uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Powtarzamy po każdym wezwaniu – Zmiłuj się nad nami. – Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi – – Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi – – Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy – – Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach – – Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca – – Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli – – Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo – – Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów – – Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu – – Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności – – Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności – – Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa – – Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi – – Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca – – Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi Bożymi – – Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy – – Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych troskach – – Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości – – Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga – – Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy – – Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie – – Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żarliwości – – Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów – – Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków – – Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apostołów – – Duchu Święty Boże, zwycięstwo męczenników – – Duchu Święty Boże, mądrości wyznawców – – Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich świętych Pańskich – – Duchu Święty Boże, który tworzysz, ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy – Śpiew „Ciebie całą duszą pragnę” ROZWAŻANIE W orędziu na XXXI Światowe Dni Młodzieży papież Franciszek napisał: „Hasłem tego Nadzwyczajnego Jubileuszu są słowa «Miłosierni, jak Ojciec», zapowiadające również temat najbliższego Światowego Dnia Młodzieży. Spróbujmy lepiej zrozumieć, co oznacza Boże Miłosierdzie. Stary Testament, mówiąc o miłosierdziu, posługuje się różnymi terminami, spośród których najbardziej znaczące, to hesed i rahamim. Pierwszy, odnoszący się do Boga, wyraża Jego niestrudzoną wierność Przymierzu ze Swoim ludem, który miłuje i któremu przebacza na wieki. Drugi termin, rahamim, który można przetłumaczyć jako «wnętrzności», odwołuje się do matczynego łona, pozwalając nam rozumieć miłość Boga do swojego ludu na wzór miłości matki do swego dziecka. Tak, jak przedstawia to prorok Izajasz: «Czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie». Ten rodzaj miłości sprawia, że znajdujemy w sobie miejsce dla innych, współodczuwamy, cierpimy i radujemy się z bliźnimi”. Chwila ciszy… „W biblijnym rozumieniu miłosierdzia zawarte są także konkretne cechy miłości, która jest wierna, darmowa i umie przebaczać. W poniższym fragmencie z Księgi proroka Ozeasza znajdujemy piękny przykład miłości Boga, porównanej do miłości ojca wobec syna: «Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode Mnie, (…) A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go» (Oz 11,1-4). Chociaż niewłaściwa postawa syna zasługiwałaby na karę, miłość ojca jest wierna i zawsze przebacza skruszonemu synowi. Widzimy zatem, że w miłosierdziu zawsze zawarte jest przebaczenie; ono «nie jest więc jakąś abstrakcyjną ideą, ale konkretnym faktem, przez który On objawia swoją miłość podobną do miłości ojca i matki, których aż do trzewi porusza los własnego dziecka (…). Pochodzi ona z wnętrza jako uczucie głębokie, naturalne, złożone z czułości i współczucia, pobłażliwości i przebaczenia»”. Chwila ciszy… „W Nowym Testamencie jest mowa o Bożym Miłosierdziu (eleos), jako syntezie dzieła, dla którego Jezus przyszedł na świat, aby wypełnić je w imię Ojca. Miłosierdzie naszego Pana objawia się przede wszystkim, kiedy On pochyla się nad ludzką nędzą i okazuje swoje współczucie tym, którzy potrzebują zrozumienia, uzdrowienia i przebaczenia. W Jezusie wszystko mówi o miłosierdziu. Co więcej: On sam jest miłosierdziem” (Franciszek, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Młodzieży). Chwila ciszy… Śpiew „Panie dobry, jak chleb” MODLITWA UWIELBIENIA Uwielbiajmy razem Boże Miłosierdzie i oddajmy chwałę Bogu, który nas gromadzi wokół siebie. Powtarzamy po każdym wezwaniu – Uwielbiamy, Panie, Twoje miłosierdzie. – Pan miłosierny i łaskawy – Uwielbiamy, Panie, Twoje miłosierdzie. – Pan bardzo cierpliwy – Uwielbiamy, Panie, Twoje miłosierdzie. – Bóg, który jest miłością – Uwielbiamy, Panie, Twoje miłosierdzie. – Pan, który okazuje nam łaskę swoją – – Pan, który nie płonie gniewem na wieki – – Pan, który nie zapamiętuje się w sporze – – Pan, który jest miłosierdziem samym – – Pan wszechmocny i wierny – – Pan dobry i łaskawy – – Pan wywyższony nad całą ziemię – – Pan nieskończenie dobry – – Pan mój i Bóg mój – – Źródło miłości nieskończonej – – Miłości moja – Uwielbiamy, Panie, Twoje miłosierdzie. – Życie i zmartwychwstanie nasze – – Pokój i pojednanie nasze – – Pan godzien wielkiej chwały – – Pan bardzo łagodny – – Dobry Pasterz – – Władca wszechświata – – Pan nieba i ziemi – – Pan nieskończonego majestatu – – Moc moja – – Ten, który był, który jest i który przychodzi – – Zbawienie nasze – Uwielbiamy, Panie, Twoje miłosierdzie. – Życie nasze – – Pan, który do końca nas umiłował – – Pan, który oddał za nas życie swoje – – Pan, który trwa wiecznie – – Pan, który nie odrzuca grzeszników – – Pan, który miłuje całe stworzenie – – Pan, który nas odkupił – – Pan, który nas zbawił – Uwielbiamy, Panie, Twoje miłosierdzie. – Pan, który nam okazał miłosierdzie, gdy byliśmy grzesznikami – Uwielbiamy, Panie, Twoje miłosierdzie. – Pan, który żyje na wieki – Uwielbiamy, Panie, Twoje miłosierdzie. Trwajmy jeszcze przez chwilę w ciszy, uwielbiając Boże Miłosierdzie w naszych sercach… Śpiew „Chrystus Pan karmi nas” ROZWAŻANIE Powróćmy raz jeszcze do orędzia papieża Franciszka na XXXI Światowe Dni Młodzieży: „W 15. rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza odnajdujemy trzy przypowieści o miłosierdziu: tę o zagubionej owcy, tę o zgubionej drachmie oraz tę, która jest znana jako przypowieść o synu marnotrawnym. W tych trzech przypowieściach uderza nas radość Boga, radość, jaką On okazuje, kiedy odnajduje grzesznika i mu przebacza. Tak, radością Boga jest przebaczanie! W tym znajduje się synteza całej Ewangelii. «Każdy z nas jest tą zagubioną owcą, tą zgubioną drachmą. Każdy z nas jest owym synem, który zmarnował swoją wolność idąc za fałszywymi bożkami, iluzjami szczęścia i wszystko utracił. Ale Bóg o nas nie zapomina, Ojciec nigdy nas nie opuszcza. Jest ojcem cierpliwym, zawsze na nas czeka! Szanuje naszą wolność, ale zawsze pozostaje wierny. A kiedy do Niego powracamy, przyjmuje nas jak synów w swoim domu, ponieważ nigdy, nawet na chwilę, nie przestał czekać na nas z miłością. I jego serce cieszy się z każdego dziecka, które powraca. Cieszy się, ponieważ nastaje radość. Bóg raduje się, kiedy ktoś z nas grzeszników przychodzi do Niego i prosi o przebaczenie»”. Chwila ciszy… „Miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i wszyscy jesteśmy powołani, aby osobiście go doświadczyć. Kiedy miałem siedemnaście lat, pewnego dnia, gdy miałem wyjść na spotkanie z przyjaciółmi, zdecydowałem, że najpierw wstąpię do kościoła. Spotkałem tam pewnego księdza, który wzbudził we mnie szczególne zaufanie, tak, że zapragnąłem otworzyć swoje serce w Sakramencie Spowiedzi. To spotkanie zmieniło moje życie! Odkryłem, że kiedy otwieramy swoje serce z pokorą i przejrzystością, możemy bardzo konkretnie doświadczyć Bożego Miłosierdzia. Miałem pewność, że w osobie tego kapłana Bóg czekał na mnie, zanim jeszcze zrobiłem pierwszy krok w stronę kościoła. My Go poszukujemy, ale On nas zawsze uprzedza, szuka nas od zawsze i jako pierwszy nas odnajduje. Być może ktoś z was nosi w swoim sercu ciężar i myśli: zrobiłem to czy tamto… Nie bójcie się! On na was czeka! On jest ojcem: czeka na was zawsze! Jakże pięknie jest odnaleźć w Sakramencie Pojednania miłosierne ramiona Ojca, odkryć konfesjonał jako miejsce Miłosierdzia, dać się dotknąć tej miłosiernej miłości Pana, który zawsze nam przebacza!” (Franciszek, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Młodzieży). Chwila ciszy… Śpiew „O Panie Tyś moim pasterzem” MODLITWA PRZEBŁAGANIA Złączmy się we wspólnej modlitwie błagalnej i zanieśmy do Pana Boga nasze pokorne prośby. Ufajmy, że dobry Bóg w swoim miłosierdziu wysłucha naszych błagań. Powtarzamy po każdym wezwaniu – Okaż nam łaskę, miłosierny Panie. – Prosimy Cię, Panie, który gromadzisz nas w komunii Kościoła, aby Twoja miłość stawała się naszym życiem – Okaż nam łaskę, miłosierny Panie. – Prosimy Cię, Panie, za wszystkich chrześcijan, aby świadczyli przed światem o Twojej miłości i miłosierdziu – Okaż nam łaskę, miłosierny Panie. – Prosimy Cię, Panie, za tych, którzy przeżywają ucisk i ubóstwo, a dzięki Twojej miłości mogli rozpocząć nowe życie – – Prosimy Cię, Panie, za wszystkie narody Europy i świata, aby wszyscy ludzie, zwłaszcza młodzi mogli żyć w pokoju i sprawiedliwości – – Prosimy Cię, Panie, za tych, którzy cierpią. Niech Twoja miłość będzie ich życiem – – Prosimy Cię, Panie, za ludzi młodych na całej ziemi, aby dzięki mocy i darom Ducha Świętego stawali się twórcami komunii – – Prosimy Cię, Panie, za wszystkich, którzy są daleko od domu, za emigrantów, uchodźców, ofiary prześladowania – – Prosimy Cię, Panie, za młodych przeżywających trudne doświadczenia, aby doświadczyli wsparcia i miłosierdzia – Okaż nam łaskę, miłosierny Panie. – Prosimy Cię, Panie, za młodzież zalęknioną i pełną strachu, aby została uwolniona od wszelkiej trwogi – – Prosimy Cię, Panie, za rządzących, aby nauczyli się lepiej dzielić dobra ziemi pomiędzy wszystkich ludzi – – Prosimy Cię, Panie, za nas trwających na modlitwie, abyśmy zawsze umieli zachwycać się światem, który stworzyłeś – – Prosimy Cię, Panie, za skrzywdzonych i wykorzystanych, aby spotkali się ze współczującą miłością – Okaż nam łaskę, miłosierny Panie. – Prosimy Cię, Panie, za pozbawionych pracy i stałego zatrudnienia, aby spełnione zostały ich pragnienia i najważniejsze życiowe potrzeby – – Prosimy Cię, Panie, za tych, którzy Cię nie znają albo nie potrafią uwierzyć, aby Twoja miłość przemieniła ich serca – – Prosimy Cię, Panie, za tych, którym trudno i tych, których ogarnia zniechęcenie, aby Twoja łaska stała się dla nich źródłem przemiany i odrodzenia – – Prosimy Cię, Panie, za ofiary przemocy i poniżenia. Przyjdź i ulecz ich rany – – Prosimy Cię, Panie, za tych, którzy sieją zamęt i niepokój albo mają serca pełne nienawiści, aby Twoja łaska stała się w nich początkiem przemiany – Okaż nam łaskę, miłosierny Panie. – Prosimy Cię, Panie, za uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, aby bezpiecznie przeżyli tegoroczne spotkanie i odnowieni na duchu wrócili do swoich domów – Okaż nam łaskę, miłosierny Panie. – Prosimy Cię, Panie, za nas wszystkich tu zgromadzonych, byśmy nie ustawali w trosce o naszych bliźnich – Okaż nam łaskę, miłosierny Panie. Ojcze nasz… Śpiew „Abba Ojcze” ROZWAŻANIE Wsłuchajmy się w jeszcze jeden fragment z orędzia papieża Franciszka na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie: „Po objaśnieniu w skrócie sposobu, w jaki Pan objawia wobec nas swoje Miłosierdzie, chciałbym zasugerować wam, jak, w konkretny sposób, możemy być narzędziem tego samego Miłosierdzia względem naszych bliźnich. Przychodzi mi na myśl przykład bł. Pier Giorgia Frassatiego. On mówił: «Jezus odwiedza mnie w Komunii Świętej każdego ranka, a ja Mu się za to odwdzięczam w skromniejszy, dostępny mi sposób: odwiedzam Jego biedaków». Pier Giorgio był młodzieńcem, który zrozumiał, co znaczy mieć serce miłosierne, wrażliwe na najbardziej potrzebujących. Ofiarowywał im o wiele więcej niż dary materialne, dawał samego siebie, poświęcał czas, słowa, zdolność słuchania. Służył ubogim z wielką dyskrecją, nigdy się z tym nie obnosząc. Prawdziwie żył Ewangelią, która mówi: «Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu». Wyobraźcie sobie, że w przeddzień swojej śmierci, ciężko schorowany, udzielał wskazówek dotyczących sposobu pomagania jego pokrzywdzonym przyjaciołom. W czasie pogrzebu, jego rodzina i przyjaciele byli zdumieni obecnością tak wielu nieznajomych ubogich, których prowadził i którym pomagał za życia młody Pier Giorgio”. Chwila ciszy… „Zawsze lubię łączyć ewangeliczne błogosławieństwa z 25. rozdziałem Ewangelii wg św. Mateusza, gdzie Jezus wymienia uczynki miłosierdzia i mówi, że to z nich zostaniemy osądzeni. Zapraszam was zatem do ponownego odkrycia uczynków miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. Nie zapominajmy również o uczynkach miłosiernych względem duszy: grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Jak widzicie, miłosierdzie nie jest «postawą na pokaz», nie jest też zwykłym sentymentalizmem. Jest sprawdzianem autentyczności naszej postawy jako uczniów Jezusa, naszej wiarygodności jako chrześcijan we współczesnym świecie” (Franciszek, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Młodzieży). Chwila ciszy… Śpiew „Jezu w hostii utajony” MODLITWA ŚW. FAUSTYNY Wołajmy razem do Boga, naszego Pana, prosząc, aby kształtował w nas miłosierne serce. Niech inspiracją do naszej modlitwy będą słowa św. Faustyny, pokornej apostołki Bożego Miłosierdzia w naszych czasach, które przypomniał w swoim orędziu papież Franciszek. Będziemy powtarzać po każdym wezwaniu – Dopomóż mi, miłosierny Panie. – Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewał i nie sądził według zewnętrznych pozorów, ale upatrywał to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodził im z pomocą – Dopomóż mi, miłosierny Panie. – Dopomóż mi do tego, o Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniał się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich – Dopomóż mi, miłosierny Panie. – Dopomóż mi do tego, o Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówił ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miał słowo pociechy i przebaczenia – Dopomóż mi, miłosierny Panie. – Dopomóż mi do tego, o Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszył z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie – Dopomóż mi, miłosierny Panie. – Dopomóż mi do tego, o Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuł ze wszystkimi cierpieniami bliźnich – Dopomóż mi, miłosierny Panie. Śpiew „Gdzie miłość wzajemna i dobroć” ROZWAŻANIE Wsłuchajmy się jeszcze raz w słowa papieża Franciszka: „Przesłanie Bożego Miłosierdzia stanowi więc bardzo konkretny i wymagający program życia, program, który wymaga konkretnych uczynków. A jednym z najbardziej oczywistych – choć być może również najtrudniejszych do wprowadzenia w życie – uczynków miłosierdzia jest przebaczenie tym, którzy nas obrazili, którzy wyrządzili nam zło, których uważamy za wrogów. «Jakże trudne wydaje się nieraz przebaczanie! A przecież przebaczanie jest narzędziem złożonym w nasze słabe ręce, abyśmy mogli osiągnąć spokój serca. Uwolnienie się od żalu, złości, przemocy i zemsty – to warunki konieczne do tego, by żyć szczęśliwie»”. Chwila ciszy… „Spotykam wielu młodych, którzy mówią, że są zmęczeni życiem w tak bardzo podzielonym świecie, w którym ścierają się zwolennicy różnych poglądów, jest wiele wojen, a niektórzy używają nawet swojej religii do usprawiedliwienia przemocy. Musimy błagać Pana, by obdarzył nas łaską bycia miłosiernymi wobec tych, którzy wyrządzają nam zło. Tak, jak Jezus, który na krzyżu modlił się za tych, którzy go ukrzyżowali: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Jedyną drogą do przezwyciężenia zła jest miłosierdzie. Sprawiedliwość jest konieczna, oczywiście, ale sama nie wystarczy. Sprawiedliwość i miłosierdzie muszą podążać razem. Tak bardzo chciałbym, byśmy zjednoczyli się w chóralnej modlitwie płynącej z głębi naszych serc, błagając Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata! Chwila ciszy… „Jezus Miłosierny, przedstawiony w wizerunku, czczonym przez lud Boży w Jemu poświęconym sanktuarium w Krakowie, czeka na was. On wam ufa i na was liczy! Ma tak wiele do powiedzenia każdemu z was… Nie bójcie się spojrzeć Mu w oczy pełne nieskończonej miłości i pozwólcie, aby On ogarnął was swoim miłosiernym spojrzeniem gotowym przebaczyć każdy wasz grzech. Spojrzeniem, które może przemienić wasze życie i uleczyć rany waszych dusz. Spojrzeniem, które zaspokaja najgłębsze pragnienia waszych serc: pragnienie miłości, pokoju, radości i prawdziwego szczęścia. Przyjdźcie do Niego i nie bójcie się! Przyjdźcie, by powiedzieć Mu z głębi waszych serc: «Jezu ufam Tobie!». Pozwólcie, by dotknęło was Jego bezgraniczne Miłosierdzie, abyście wy z kolei, poprzez uczynki, słowa i modlitwę, stali się apostołami miłosierdzia w naszym świecie zranionym egoizmem, nienawiścią i rozpaczą” (Franciszek, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Młodzieży). Chwila ciszy… Można odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia Śpiew „Przed tak wielkim sakramentem” i błogosławieństwo eucharystyczne.