3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Pewność Bożej nauki

05/01/16 Danuta Szelejewska
My – uczestniczący w dzisiejszej Eucharystii – wierzymy w obecność Chrystusa wśród nas. Dlatego ustanowieni zostaliśmy świadkami miłości. W użytek więc powinniśmy wprowadzać nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny. Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian napisał jasno i wyraźnie: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1Kor 12,13).