Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dorosłych

Godzina Święta - adoracja na grudzień (7 XII)

07/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu: Początek grudnia, początek Adwentu to zarazem początek nowego roku liturgicznego. W całym Kościele w Polsce rozpoczynamy w tym czasie realizację nowego programu duszpasterskiego, którego hasłem są słowa „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4). Celem nowego programu – jak pisze abp Wiktor Skworc – „jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami”. Wśród zadań przewidzianych na najbliższy rok na większą uwagę zasługuje „troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa, ściślejsze zjednoczenie się z Nim oraz odkrywanie parafii, jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary” (ks. dr Krystian Piechaczek, Założenia, cele, tematyka Programu duszpasterskiego na lata 2017-2019 „Duch, który umacnia miłość…”, s. 15-16). Zachęceni tymi słowami pragniemy przeżyć dzisiejszą adorację Najświętszego Sakramentu jako otwarcie na działanie Ducha Świętego i wspólne, głośne wołanie o Jego dary dla naszej wspólnoty, parafii, diecezji i całego Kościoła w Polsce.