Objawienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Światło Bożego serca

06/01/17 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Powstań! [Jerozolimo] Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą (Iz 60,1). Kościół opisuje treść tego święta słowami proroka Izajasza: przyszedł na świat Ten, który jest Światłością prawdziwą, który sprawia, że my ludzie możemy stać się odbiciem światła Stwórcy – dziećmi Bożymi (por. J 1,9.12). Izajasz zwraca się tymi słowami do Jerozolimy, do całego Izraela po ciężkiej historycznej próbie, jaką była niewola babilońska. Profetyczny liryzm tych słów uświadamia nam, że adresatką ich jesteśmy także my, także ci, którzy będą pielgrzymować po nas – Jerozolima eschatologiczna.