Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Twórcza radość (na październik)

01/10/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja misyjna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra. Michael Novak pytany w jednym z wywiadów o chrześcijańską duchowość pracy odpowiedział: „Tak, ale powiedziałbym jeszcze silniej: istnieje katolicka duchowość pracy. Max Weber przypisał protestancką etykę duchowi kapitalizmu i podkreślał ascetyczne cnoty, które nazwał protestanckimi, takie jak regularność, punktualność, dyscyplinę. Owszem, one są ważne, ale drugorzędne. Pierwszo- rzędne cnoty to radość pracy i kreatywność, to co mój przyjaciel Rocco Buttiglione nazywa czynnikiem Don Kichota. Radosny charakter pracy jest zgodny z pozytywną nauką katolicką o stworzeniu.