Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Wierni świeccy (na maj)

01/05/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium ostatniego soboru odwołuje się do pojęcia „ludu Bożego” jako porządkującego współczesną eklezjologię, czyli naukę o Kościele. Katechizm nazywa je „podstawową ideą”, a inne obrazy zaczerpnięte z Biblii są różnymi jej wariantami (KKK 753). W dalszym szczegółowym nauczaniu mówi się kolejno o „ludzie Bożym”, „Ciele Chrystusa” i „świątyni Ducha Świętego”. Podkreśla się w ten sposób jedność wspólnoty, braterskie relacje i wzajemną służbę dla dobra wszystkich. Dopiero później pojawia się rozróżnienie wiernych na hierarchię, laikat i osoby konsekrowane.