5 niedziela wielkanocna
Sugestia programowa

Wierzący trwają w Chrystusie, Duch miłości w nich działa, Ojciec doznaje chwały

29/04/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Słowo Boże ukazuje Chrystusa jako „krzew winny”, który „uprawia” Ojciec i w którym „trwają” latorośle – wierzący. W ten sposób Lekcjonarz przekazuje prawdę o jedności pomiędzy Chrystusem a członkami Kościoła oraz o niebezpieczeństwie zerwania tej więzi. Za pomocą takiego obrazu została ukazana na nowo więź pomiędzy wierzącym a zmartwychwstałym Panem. Jest to bardzo intymny i głęboki związek.
W latorośli bowiem płyną soki, które przychodzą z winnego krzewu. W jednym i w drugim porusza się to samo życie, jakby ta sama krew (Duch Święty).
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wobec wierzącego zjednoczonego z Chrystusem przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię nie ma już jakiegoś zewnętrznego prawa, które dyktowałoby mu, jak postępować. Działa w Nim bowiem prawo Ducha Świętego, który pobudza go do takiej samej miłości, jaką miał Pan. Miłość jawi się zatem jako prawdziwe kryterium weryfikujące autentyczność bycia Jezusowym uczniem i prawdziwość relacji z Panem. Ten, kto nie kocha, stracił dar życia, którego Jezus mu udzielił – żyje jedynie w iluzji przynależenia do Chrystusa (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018