Wielki Piątek
Sugestia programowa

Uczestnictwo w Duchu to moc przekonująca miłości

30/03/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Ewangeliczne opowiadanie o męce Pana jawi się jako spełnienie starotestamentalnych proroctw o Słudze Jahwe, który wydaje się swoim prześladowcom jak „owca niema i baranek na rzeź prowadzony” (pierwsze czytanie).
Jezus, idąc na krzyż, „wychodzi na spotkanie śmierci w najbardziej odrażającej i odczłowieczonej formie” (DH 45). Jest to ukazanie głębi cierpienia, lecz także głębi i potęgi prawdziwej Bożej miłości gotowej na cierpienie. Wewnętrzna postawa Jezusa wobec własnej męki została opisana słowami: „Dręczono Go, lecz sam pozwolił się gnębić” (pierwsze czytanie). Miłość krzyża jest miłością potężną i zwycięską. Dlatego w słowach proroka kryje się też pośrednia zapowiedź zmartwychwstania: „Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży” (Iz 53, 10). Tym potomstwem są wszyscy wierzący, a Jego długie dni są życiem wiecznym, które Ojciec Mu daje (…).
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018