2 niedziela Wielkiego Postu
Sugestia programowa

„Duch przychodzi z pomocą naszej słabości” i jesteśmy pewni, że „utrapienie, ucisk” nie mogą „odłączyć nas od miłości Chrystusowej”

25/02/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Ojcowie Kościoła odczytywali opowiadanie o ofierze Izaaka w sposób chrystologiczny. Izaak, który jest figurą Chrystusa, zostaje ostatecznie uratowany.
W ten sposób czytanie to służy jako dodatkowe umocnienie czytelników Ewangelii w przekonaniu, że męka Chrystusa jest drogą do Jego zmartwychwstania. Nie chodzi tu jednak tylko o przekonanie. W „tu i teraz” Eucharystii to przejście Jezusa ze śmierci do życia zostaje uobecnione i udzielone w darze tym, którzy w niej uczestniczą. Przyjmując Komunię Świętą, wierzący otrzymują od Ojca dar Jego Syna: „To jest moje Ciało za was wydane” (por. drugie czytanie). W ten sposób są przemieniani przez już zmartwychwstałego Chrystusa i Jego Ducha – dawcę nowego życia (…).
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący umocnieni darem Ducha w Eucharystii mogą podjąć wielkopostną drogę krzyża w postawie ufności opisanej w drugim czytaniu (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018