6 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Bóg Ojciec przez Jezusa mocą Ducha oczyszcza nas i odnawia, uzdalniając do pomocy wykluczonym

11/02/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin przemieniony przez Eucharystię został uzdolniony do życia w jedności z Bogiem i braćmi (…). Wychodząc z Eucharystii, wierzący „pozostaje pod działaniem Ducha” (Ga 6,1), a dostrzegając ludzi żyjących w izolacji, przychodzi im z pomocą.
W ten sposób Duch Święty pobudza wierzących, aby w liturgii swego życia kierowali się zasadą solidarności społecznej, nazywaną także „przyjaźnią” lub „miłością społeczną”. Może tu chodzić o budowanie więzi między ludźmi niezależnie od ich pozycji społecznej, wykształcenia, pochodzenia itp.; o budowanie bardziej sprawiedliwego porządku społecznego; o rozwiązywanie konfliktów na drodze negocjacji. Jeszcze bardziej jednak chodzić tu powinno o udzielanie wykluczonym dóbr duchowych właściwych królestwu Bożemu, jak radość, pokój, nadzieja, miłość itp. (por. KKK 1939–1942) (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018