Środa Popielcowa
Sugestia programowa

W Wielkim Poście Duch Święty odnawia nas i pociąga do umiłowania krzyża

14/02/18 ks. Stanisław Dyk
Wielki Post jest czasem, w którym Kościół poprzez wiarę i nawrócenie uczestniczy w misterium Chrystusa, który dla nas czyni doświadczenie na pustyni, pości, zwycięża pokusy, wybierając drogę mesjańskiego sługi pokornego i cierpiącego aż po krzyż. Chrystus wydaje się za Kościół, uświęca go i przemienia, a Kościół ze swej strony pozwala się formować Chrystusowi i w ten sposób duchowo zmartwychwstaje.
Wielkopostne zaangażowanie chrześcijan zmierza do podtrzymywania i doskonalenia świętości otrzymanej na chrzcie świętym (…). Celem propozycji przepowiadania na okres Wielkiego Postu jest ukazanie roli Ducha Świętego, którego mocą Nowe Przymierze w nas się dokonuje (…). Chodzić tu będzie o wskazanie konkretnej drogi naśladowania krzyża Pana, aby „umrzeć wraz z Nim” i razem „z Nim powstać z martwych”. Należy pamiętać przy tym, aby nie oddzielać krzyża od zmartwychwstania. Są to dwa aspekty tego samego misterium i stąd trzeba
je traktować jako nierozłączne (…). Należy pamiętać, że „wywyższenie” Jezusa odnosi się nie tylko do Jego zmartwychwstania i Jego wstąpienia do Ojca, lecz także dokonuje się na krzyżu (por. DH 44). Takie samo itinerarium odnosi się do życia chrześcijan (…).
 
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018