Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł

Drogi krzyżowe dla dorosłych

05/04/19 Danuta Stankiewicz
Wprowadzenie: Ile czasu potrzebujemy na przemierzenie drogi, którą przebył Jezus? Jeśli jej trasa liczy około 500 metrów i biorąc pod uwagę kąt nachylenia, ciężar belki, ból fizyczny i cierpienia duchowe to pokonanie jej zajmie około… Stop! Zatrzymajmy się! Skoro wieczność w Chrystusie wkroczyła w czas, to nie jego wymiar matematyczno-fizyczny powinien nami władać. Jak powiedział kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski: „Czas to miłość”. Duchu Światła, umocnij nas, aby to nabożeństwo drogi krzyżowej było okazją do rozmowy z Jezusem, który poprowadzi nas drogą prawdy do Ojca, który jest w niebie.
05/04/19 Olaf Szczypiński
Wprowadzenie: Bóg tak umiłował świat, a w nim także człowieka, że Syna swego Jednorodzonego wydał na śmierć, aby ci, którzy w Niego wierzą nie zginęli, ale mieli życie wieczne (por. J 3, 16). „Jakąż więc wartość – zachwycał się Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis – musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela”. Właśnie ów zachwyt nad Wcieleniem i Odkupieniem jest tym, co pozwala chrześcijaninowi pochylać się nad Innym, Bezbronnym, Schorowanym, Opuszczonym, Umierającym… Tajemnica ta, pomaga zarazem odkrywać Boga w człowieku. Panie, Jezu Chryste, pozwól nam w tej drodze dostrzec ludzki wymiar odkupienia.
05/04/19 ks. Piotr Śliżewski
Wprowadzenie: Ten krzyż był nie do udźwignięcia ludzką mocą. Ta droga była nie do przejścia ludzkimi siłami. A Ty, Jezu, zdecydowałeś się wziąć ten krzyż na swoje ramiona i przejść tę drogę. Wydawać by się mogło, że w tej drodze zostałeś sam. Opuścili Cię najbliżsi. Co więcej – wydawało się, że Bóg Cię opuścił, bo co to za Ojciec, który pozwala na takie cierpienie Syna. Jednak Ty, Jezu, znając obietnice Ojca wiedziałeś, że nie przez moc ani przez siłę, ale przez Ducha to się stanie.
05/04/19 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Wprowadzenie: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec” (J 12, 24-26). Cały sens męki Jezusa Chrystusa według Ewangelii św. Jana zawarty jest w tej zwięzłej przypowieści Mistrza z Nazaretu. Odkrywa ona przed nami nie tylko drogę paschalną Mesjasza i jego uczniów, ale i widnokrąg chwały, wywyższenia i ostatecznego spoczynku w Domu Ojca. Podążajmy z uczniami Pana na Golgotę i zobaczmy ich oczami drogę paschalną Chrystusa. Niech bicie ich serc pozwoli i nam dostrzec w umęczonym Baranku jego wywyższenie jako: Syna Bożego, Króla i Sędziego wszechświata. Niech każda kolejna stacja stanie się i dla nas wstępowaniem, wznoszeniem i intronizacją Syna Bożego.
29/03/19 Sławomir Zatwardnicki
Wprowadzenie: Niech czternaście stacji, którymi pójdziemy, będzie dla nas odkrywaniem tych tajemnic, które zapisał dla nas ewangelista Marek. Syn Boży dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i oddał swoje życie na krzyżu. „Z daleka przyglądały się również kobiety” – pisze autor najstarszej Ewangelii. Podobnie my możemy jedynie z daleka przypatrywać się tym zbawczym wydarzeniom. Przyjmujmy w tym czasie miłość Ojca darowaną nam w Synu Wcielonym. Z łaski zostaliśmy zbawieni.
29/03/19 ks. Franciszek Zawadzki
Wprowadzenie: Droga krzyżowa to Twoja droga Panie, Jezu Chryste. Krzyż niesiony przez Ciebie zostawił ślady na tej drodze. Chcemy wspominać Twoją drogę krzyżową, gdy od pałacu Piłata, poprzez wąskie ulice Jerozolimy, także po kamienistych wybojach drogi na Golgotę dźwigałeś krzyż – pogański znak hańby i narzędzie okrutnej tortury. Chcemy wspominać, bo dziś krzyż jest znakiem chwały i triumfu miłości, którą całkowicie zmieniłeś znaczenie wszelkiego cierpienia, upokorzenia i śmierci. Taka jest moc Twojej miłości – ona ma moc przemiany. Zamieniłeś wodę w wino podczas wesela w Kanie, zmieniłeś życie tak wielu chromych, niewidomych i sparaliżowanych, zmieniłeś znaczenie krzyża i śmierci a dziś chcesz przemienić nas. Chcesz nas przemienić, byśmy pośród współczesnych krzyżowych dróg, którymi kroczymy, nie zatracili tego co najważniejsze – miłości, ludzkiej godności, nadziei, że krzyż jest bramą życia. Duchu Święty, otwórz nasze serca na przemieniającą moc krzyża Chrystusowego.