Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
1. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Czego uczy nas Eucharystia? Wprowadzenie

30/11/20 ks. Maciej K. Kubiak
Zgodnie z Programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2020/2021, zatytułowanym „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, chcemy podczas rozpoczynającego się Adwentu doświadczyć wspólnoty Kościoła, który urzeczywistnia się nie przez sam fakt zespolenia ludzi, ale wówczas, „gdy w owym braterskim zespoleniu i wspólnocie sprawujemy i celebrujemy Chrystusową Ofiarę krzyża” (Zgromadzeni na świętej wieczerzy. Zeszyt teologiczno-pastoralny, s. 7). Szansą na urzeczywistnianie się Kościoła będą – obok niedzielnej Eucharystii – roraty, odprawiane w wielu wspólnotach parafialnych każdego dnia Adwentu z licznym udziałem wiernych, w tym również dzieci.
Komisja duszpasterstwa KEP wymienia trzy zasadnicze cele Programu duszpasterskiego na najbliższy rok. Pierwszym z nich będzie „objaśnianie obrzędów w świetle wydarzeń zbawczych”, drugim „wprowadzenie wiernych w znaczenie znaków zawartych w obrzędach”, a trzecim „ukazanie wiernym (przede wszystkim poprzez katechezę mistagogiczną) znaczenia obrzędów w powiązaniu z życiem chrześcijańskim we wszystkich jego wymiarach, pracy i zaangażowań, myśli i uczuć” (tamże, s. 17).
W realizacji trzech wymienionych wyżej celów może pomóc duszpasterzom tegoroczny projekt pomocy duszpasterskich na msze roratne z udziałem dzieci, przygotowany przez Święty Wojciech Dom Medialny oraz redakcje „Małego Przewodnika Katolickiego” i „Biblioteki Kaznodziejskiej”. Częścią tego projektu są homilie zebrane w niniejszym zeszycie.
W poprzednim projekcie (Adwent 2019) skoncentrowaliśmy się na liturgii słowa. W tym roku skupimy się na liturgii eucharystycznej i spróbujemy odkryć jakich darów udziela Pan Bóg wspólnocie Kościoła poprzez sakrament Eucharystii. Celem adwentowych homilii będzie przypomnienie słuchaczom, czego możemy się nauczyć poprzez nasz udział w Eucharystii celebrowanej i przeżywanej we wspólnocie Kościoła.
Zgromadzeni na świętej wieczerzy otrzymujemy od Boga szereg darów, które mają zaowocować w codziennym życiu chrześcijanina we wszystkich jego wymiarach. Zamieszczone poniżej homilie zostały przygotowane z myślą o ich wygłoszeniu we wspólnocie, w której znaczną część słuchaczy stanowić będą dzieci. Stąd też integralną część naszego projektu stanowić będą (przygotowane przez naszą spółkę do rozdawania dzieciom po każdych roratach) ozdoby choinkowe, symbolizujące dary udzielane przez Boga wspólnocie Kościoła, zgromadzonej na celebrowaniu i przeżywaniu Eucharystii.
„Celem wszelkiego chrześcijańskiego wychowania jest uformowanie wiernego jako «nowego człowieka» w dojrzałej wierze, uzdalniającej go do świadczenia we własnym środowisku o chrześcijańskiej nadziei, którą żywi” (tamże, s. 18). Ufamy, że nasze pomoce duszpasterskie wraz z uzupełniającymi je szkicami homilii na msze roratne pomogą duszpasterzom w realizacji tego celu.
Konspekt każdej homilii zawiera: propozycje tekstów do wykorzystania (biblijnych, liturgicznych oraz pieśni), prezentację celu homilii (z uwzględnieniem nauczania Kościoła, zawartego w Ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego), sugestie do homilii wraz z wyjaśnieniem tematu dnia (nawiązanie do omawianego daru) oraz zadanie do wykonania przez dzieci w domu.
Uwaga! Warto wszystkie homilie przygotować wcześniej, zwracając uwagę również na teksty liturgiczne i pieśni, które można wykorzystać podczas rorat.

Zestawy dla dzieci można zamawiać poprzez stronę internetową www.swietywojciech.pl oraz telefonicznie: +48 603 154 517 lub 61 659 37 56. Tam też można uzyskać więcej informacji na temat pomocy duszpasterskich, przygotowywanych przez „Bibliotekę Kaznodziejską”, „Mały Przewodnik Katolicki” i Święty Wojciech Dom Medialny.

Adwent_2020_wizualizacja2.jpg
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.