Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł

21 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
22/08/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Pierwsze czytanie łączy wolność człowieka z jego posłuszeństwem prawu Bożemu. Posłuszeństwo nie jest przymusem, kiedy jest wolnym wyborem. Wolność nie jest samowolą, kiedy umie być posłuszna. W mowie Jozuego, prowadzącej do odnowienia przymierza synajskiego w Sychem, położony jest silny nacisk na wolność ludzi w podjęciu zobowiązań.
Sugestie słuchacza
22/08/21
W dalszej kolejności chciałbym usłyszeć rozważania oparte o zestawienie obrazów z Księgi Jozuego oraz Ewangelii św. Jana. Dostrzegam, że tym, co je łączy jest głoszenie świadectwa prowadzące do decyzji. W pierwszym czytaniu Jozue staje przed całym ludem Izraela i zachęca ich do dokonania wyboru pomiędzy żywym Bogiem, a „martwymi” bóstwami (wyobrażeniami na obraz ludzi). Odwołuje się przy tym do istotnego wydarzenia w dziejach tego ludu – wyzwolenia.
Homilia do dorosłych
22/08/21 ks. Tomasz R. Kubak
„Komu służyć chcecie?” – pyta dziś Jozue nie tylko zgromadzenie Izraela, ale i nas - zebranych na niedzielnej liturgii. Jozue chce służyć Jahwe, bo zweryfikował w swoim umyśle i sercu wiarygodność Boga swoich przodków. Czy w swoim życiu miałaś lub miałeś sytuacje, w których Bóg interweniował, słuchał ciebie i tobie służył? To chrześcijański paradoks, że chcemy służyć Bogu nie dlatego, że On od nas tego wymaga, ale dlatego że chcemy Go naśladować. Stworzenie świata, historia Izraela, historia Jezusa i Kościoła, historia każdej i każdego z nas, to nie jest w pierwszej kolejności opowieść o ludziach, ale o Bogu, który o nas zabiega i chce nam służyć.
Homilia do dorosłych
22/08/21
Mamy więc styczność z tajemnicą obecności Boga w tym prostym znaku od wczesnej młodości. Nie dziwimy się, gdy trzeba uklęknąć po śpiewie Święty, Święty, Święty... i z szacunkiem patrzeć na podnoszone przez księdza najświętsze postacie Ciała i Krwi. W ten sposób wyrażamy swoją wiarę. Nie klęka się przecież przed byle kim... Słuchaczom Jezusa nie było tak łatwo. Nie mieli za sobą wielowiekowej tradycji, ani przekazywanej wiedzy z pokolenia na pokolenie, czy pięknych obrazów i rzeźb mówiących o świętości Eucharystii. To, co powiedział Chrystus bardzo ich zaskoczyło.
Homilia do dzieci
22/08/21 ks. Andrzej Muńko
Sugestie do homilii Homilię zaczynamy od przytoczenia słów z dzisiejszego drugiego czytania: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej”. Razem z dziećmi zastanawiamy się co znaczy to zdanie z listu do Efezjan (warto także w tym miejscu wytłumaczyć co znaczy słowo bojaźń). Po krótkiej rozmowie tłumaczymy dzieciom, że św. Paweł uczy nas, że mamy sobie nawzajem służyć, mamy każdego dnia pomagać drugiemu człowiekowi, ale także szanować siebie nawzajem.