17 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Bóg jest kochającym Ojcem, który nie odmawia swoim dzieciom darów potrzebnych do zbawienia (KKK 2613)

24/07/22
Święty Paweł nauczający o istocie i skutkach chrztu świętego podkreśla, iż w ten sposób z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani i zmartwychwstaliśmy (por. KKK 537; 1002; 1227). Zostaliśmy wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga. Zatem modlił się będzie, i to w sposób wytrwały, jedynie ten, kto jest pełen pokory i ma silną wiarę właśnie w Bożą wszechmoc. Modlitwa, której Pan Jezus nauczył uczniów na ich prośbę, jest ważną podpowiedzią, o co należy się modlić przede wszystkim, jest ona streszczeniem całej Ewangelii (por. KKK 2761–2772).
Godzien głębszej refleksji jest także komentarz Zbawiciela, wypowiedziany w formie przypowieści, zaraz po Modlitwie Pańskiej. Pan zachęca dosłownie do wyrażania próśb w sposób natrętny! Warto jednak nie przeoczyć faktu, iż wyraźnie podpowiada, co konkretnie winno być treścią takiej właśnie modlitwy – nic innego, jak tylko prośba o Ducha Świętego!
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022