22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zaszczytne miejsce pokornego

28/08/22 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Całe Pismo Święte jest takim zwierciadłem, w którym powinniśmy oglądać siebie i zobaczyć takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Szczególne miejsce mają Ewangelie, bo każą nam popatrzeć na nasze życie i postępowanie w odniesieniu do osoby Pana Jezusa, który sądzi wszystkich, jak pisze autor Listu do Hebrajczyków, a serce rozumnego rozważa przypowieści. Zatem i my chcemy okazać się „rozumni” dla osobistego i wspólnego dobra, które rodzi się i rozwija w sercach pokornych wobec Boga, wobec drugiego człowieka i wobec samego siebie. Jakże często wypowiadamy te słowa modlitwy: Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. Ty, który pocieszasz serca strapione, weź nasze kamienne, a daj nam wcielone.