Polecamy

NMP Królowej Polski

Sugestie programowe
03/05/22
Gromadzi nas Chrystus na Eucharystii w ważnym dniu, który pokazuje, jak historia naszej ojczyzny splata się z zawierzeniem Maryi. Ważnym wydarzeniem w historii – nie tylko Polski – było uchwalenie w 1791 r. pierwszej w Europie konstytucji. Dzień ten przypomina nam także o opiece, jakiej doświadczamy od Maryi, którą obraliśmy za naszą Królową. Wspomnijmy krótko rok 1607, w którym nieopodal Neapolu pewien włoski jezuita o. Juliusz Mancinelli podczas żarliwej modlitwy pragnął pozdrowić Maryję nieznanym dotąd sobie jeszcze tytułem. Miał wówczas usłyszeć: „Czemu nie zowiesz mnie Królową Polski?”.
Sugestie słuchacza
03/05/22 Danuta Stankiewicz
Wręcz przeciwnie, gdyż Maryja z woli Chrystusa stała tam, współcierpiała z Nim, będąc świadomą tego, co się dzieje (zob. RM 18). Co więcej, w średniowieczu powiadano, że nawet gdyby gwoździe miały się urwać i Pan Jezus miałby spaść i nie umrzeć, to Ona własnymi rękami by te gwoździe podtrzymywała, ażeby ofiara dopełniła się do końca.
03/05/22 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Nazywamy Ją Królową, po królewsku czcimy, w tylu wizerunkach Ją podziwiamy, do Niej pielgrzymujemy, przed Jej obliczem klękamy i wznosimy do Niej ręce w błaganiach, ozdabiamy drogocennymi wotami i przynosimy kwiaty. Ona sama peregrynuje przez nasz kraj kolejny już raz i kolejny już rok, odwiedzając dzieci w małych i dużych parafiach. A jednak dzisiejsza Ewangelia, ukazująca Maryję stojącą pod krzyżem na Golgocie, każe nam postawić sobie pytanie: na ile ja sam, mój dom, rodzina, parafia, wspólnota, nasz naród wzięliśmy Ją do siebie? Bo tam, pod tym krzyżem, jest Ona obecna z całym osobistym zaangażowaniem w zbawcze dzieło Syna. Ona jest tam obecna z całym bagażem 33 lat u Jego boku: od Nazaretu, przez Betlejem, Egipt, Kanę Galilejską, aż po Golgotę i grób wykuty w skale. A później jeszcze, aż po początek Kościoła, w Wieczerniku. Stoi pod krzyżem z duszą, którą przenika miecz niewyobrażalnej boleści i z sercem, w którym rozważa, po ludzku, niezrozumiałe sprawy Boże.
Homilia do dorosłych
03/05/22 Sławomir Zatwardnicki
Matka Boża, która została wniebowzięta, cała jest przeniknięta światłem Chrystusa. Dwanaście gwiazd symbolizuje dwanaście pokoleń Izraela, co z kolei sugeruje wysoką i centralną pozycję Niewiasty w stosunku do narodu izraelskiego, a szerzej – w całej historii zbawienia. Z jednej strony Stare Przymierze wypełnia się w wydarzeniu zrodzenia przez Nią Mesjasza. Z drugiej Nowe Przymierze, jakie nastało wraz z przyjściem Chrystusa na świat i Jego wydaniem się dla naszego zbawienia, domaga się kontynuacji w ludzkich dziejach. To zaś nie dokonuje się bez oddziaływania Niewiasty.