NMP Królowej Polski
Homilia do dorosłych

Zwycięstwo potomstwa Niewiasty

03/05/22 Sławomir Zatwardnicki
Matka Boża, która została wniebowzięta, cała jest przeniknięta światłem Chrystusa. Dwanaście gwiazd symbolizuje dwanaście pokoleń Izraela, co z kolei sugeruje wysoką i centralną pozycję Niewiasty w stosunku do narodu izraelskiego, a szerzej – w całej historii zbawienia. Z jednej strony Stare Przymierze wypełnia się w wydarzeniu zrodzenia przez Nią Mesjasza. Z drugiej Nowe Przymierze, jakie nastało wraz z przyjściem Chrystusa na świat i Jego wydaniem się dla naszego zbawienia, domaga się kontynuacji w ludzkich dziejach. To zaś nie dokonuje się bez oddziaływania Niewiasty.