Trójcy Przenajświętszej
Homilia do dorosłych

Tajemnica wiary

12/06/22 ks. Paweł Wygralak
Bóg Ojciec objawia się nam jako Ten, który stworzył cały świat, ale też Ten który, mimo upadku człowieka, w ogromie swej miłości wielokrotne zawierał przymierze z człowiekiem. Najpełniejszym wyrazem Jego miłości do człowieka było posłanie Swego Syna. Wskazał na to jednoznacznie sam Chrystus w rozmowie z Nikodemem: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 16–17).