5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Potępienie i przebaczenie

03/04/22 ks. Łukasz Bąbelek
Liturgia słowa przekazuje nam prawdę o przebaczeniu. Prorok Izajasz zapowiada utworzenie nowej drogi, która ma prowadzić do uwolnienia. Świety Paweł w liście do Filipian zachęca nas do pójścia drogą za Chrystusem, która przez poznanie Boga prowadzi do zmartwychwstania. Fragment Ewangelii jest ilustracją Bożego przebaczenia. Kobieta, która została osądzona i potępiona przez ludzi, nie zostaje odrzucona przez Jezusa. On wskazuje kierunek odejścia od grzechu.