Chrzest Pański
Sugestie programowe

Sprawiedliwie i pobożne życie chrześcijan jest odpowiedzią na dobroć i miłość Zbawiciela, „który wydał samego siebie za nas” (Tt 2, 14)

09/01/22
Jezus, przyjmując od Jana chrzest w Jordanie, chce się solidaryzować z nami, którzy jesteśmy grzesznikami. On chce nam towarzyszyć, choć sam jest bez grzechu. W ten sposób wypełnia wolę Ojca, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16). Głos Ojca potwierdza Chrystusową misję, nazywając Go umiłowanym Synem.
Zbawiciel okazuje nam, grzesznym, pełną solidarność w chrzcie swojego konania i śmierci na krzyżu (DH 133, 136). My stajemy się przybranymi dziećmi Boga, gdy rodzimy się na nowo z wody i Ducha Świętego (kolekta). Nasze odrodzenie jest możliwe dzięki Ofierze Chrystusa, w której gładzi nasze grzechy (modlitwa nad darami). Każda Eucharystia uobecnia Ofiarę Chrystusa i wzywa nas do dołączenia naszej współofiary. W ten sposób możemy doskonalić się w zjednoczeniu z Bogiem i otwierać na Jego zbawcze działanie (KL 48).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.