4 niedziela wielkanocna
Sugestie programowe

Dobry Pasterz oddaje życie za swoje owce

21/04/24
Wprawdzie nie można powiedzieć, że relacja Syna Bożego z Ojcem jest identyczna z tą, jaka łączy Go jako Pasterza ze swymi owcami, jest ona jednak w pewnym sensie prawzorem zjednoczenia z własnym stadem, a jednocześnie motywem ich wzajemnej miłości.
Ponadto zjednoczenie to nie jest rzeczywistością bierną, lecz zakłada stały postęp i rozwój. Dlatego homilista powinien ukazać relację ucznia z Dobrym Pasterzem jako ciągłe szukanie głębi w relacji z Nim samym i pozostałymi członkami owczarni (por. KKK 754). Trwanie w jednej owczarni jest okazją dla kaznodziei do kształtowania duchowości komunii, a więc zdolności odczuwania więzi z bratem w wierze, postrzegania go jako „kogoś bliskiego”, dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim darem Bożym, darem nie tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, ale także „darem dla mnie” i darem dla wspólnot życia codziennego. Wierzący nie może być najemnikiem, który tylko wykonuje powierzone mu zadania, a w chwili próby ucieka, ale ma być osobą, której życie jest służbą wynikającą z miłości wobec powierzonych mu osób.
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”