Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Sugestie programowe

Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego

01/01/24
W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że dzisiejsze misterium oznaczało dla Jezusa wejście w dzieje ludu Przymierza, poddanie się Prawu i uprawnienie do udziału w kulcie.
Po pierwsze, chodzi o znajomość historii zbawienia i historii Kościoła. Jedna i druga umożliwiają ocenę aktualnych problemów w oparciu o doświadczenie Bożego działania w przeszłości. Po drugie, homilista może teologicznie uzasadnić konieczność posługi świeckich w kulcie Kościoła i zarysować drogi jej realizacji. Nie powinien jednak wykazywać konieczności posłuszeństwa dawnemu Prawu, bo z niego Chrystus wykupił ochrzczonych (por. drugie czytanie). Zamiast tego powinno pojawić się wezwanie do refleksji nad dojrzewaniem w wierze, którą cechuje wolność wobec Bożych natchnień. Kościół ma być wspólnotą dojrzewania w wolności: „Chociaż może się to wydawać oczywiste, towarzyszenie duchowe powinno coraz bardziej prowadzić do Boga, w którym możemy zdobyć prawdziwą wolność” (Evangelii gaudium, nr 170). I tu właśnie Boża Rodzicielka jawi się jako wzór Kościoła, który wzrasta w wolności i czyni wolnym. Ona podczas Zwiastowania przeżywa swoje wybranie, napełnianie łaską i wolność w odpowiadaniu na Boży plan (por. KDK 17).
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”