Konkurs dla Duszpasterzy - w nagrodę pielgrzymka!

Konkurs przeznaczony jest dla uczestników – księży , którzy w czasie trwania konkursu nabędą min. 3 różne pomoce duszpasterskie z katalogu pomocy duszpasterskich 2018/2019, w tym projekt całoroczny „Niedziela z Owieczką” oraz którzy przygotują wraz z dziećmi kartkę z pamiętnika pod tytułem „Dzień owieczki Magdy w mojej parafii”. Nagrodę główną stanowi voucher na jednoosobową pielgrzymkę z oferty Biura Podróży Misja Travel, do wyboru m.in. do Ziemi Świętej, Włoch, Portugalii, Libanu, Hiszpanii, Litwy, Grecji.
Regulamin konkursu „Wielki Konkurs dla Duszpasterzy”
I.  ORGANIZATOR  I  CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Organizatorem konkursu jest firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą
  w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000095729 – dalej ( „Organizator”).
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.09 2018 trwa do dnia 30.11.2018 r.
 3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.
 4. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz rodziny pracowników firmy Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zasady jego przeprowadzenia określa wyłącznie niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej , w zakładce Inspiracje i aktualności.
 
II.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników – księży – posiadających pełną zdolność
  do czynności prawnych (dalej „”), którzy w czasie trwania konkursu nabędą min. 3 różne pomoce duszpasterskie z katalogu pomocy duszpasterskich 2018/2019, w tym projekt całoroczny „Niedziela z Owieczką” oraz którzy
 2. Opracowania, o których mowa w punkcie 1 należy przesłać na adres: Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., 61-245 Poznań, ul. Chartowo 5, lub drogą elektroniczną na adres mailowy marketing@swietywojciech.pl z dopiskiem „pomoce duszpasterskie - konkurs”.
 1. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, przy zachowaniu warunków określonych
  w punkcie 1.
 2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu
  i akceptuje jego postanowienia.
 1. Opracowania przesłane na konkurs stają się własnością Organizatora i mogą być przez niego nieodpłatnie wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez Uczestnika i przesłanie
  do Organizatora w sposób określony w punkcie 2 podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika („Oświadczenie”), o poniższej treści:
 
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu firmę Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-245) ul. Chartowo 5, danych osobowych w zakresie :  imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, telefon komórkowy , adres email, podanych przeze mnie w związku z  przystąpieniem do konkursu „Wielki konkurs dla Duszpasterzy”,  w celu przeprowadzenia przez Organizatora konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu umożliwienia skorzystania z  nagrody .
Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz miejscowości, w której posługuję w drukowanym wydaniu tygodnika „Przewodnik katolicki”, miesięczniku homiletycznym „Biblioteka Kaznodziejska”  na stronach internetowych www.przewodnik-katolicki.pl
i www.bkaznodziejska.pl, na Facebooku Przewodnika Katolickiego oraz Twitterze Biblioteki Kaznodziejskiej,
jak również na przekazanie moich danych osobowych Fundatorowi nagrody głównej, w przypadku, gdy zostanę laureatem tej nagrody.
Jedocześnie informuję, że jestem świadomy, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w konkursie,  oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu
do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu, co do dalszego ich przetwarzania.

 
 
III.ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Celem konkursu jest zaprezentowanie form duszpasterskich z wykorzystaniem pomocy duszpasterskich przygotowanych przez Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., w szczególności z wykorzystaniem projektu „Niedziela z Owieczką”. Do rozstrzygnięcia konkursu przystąpią Uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w pkt. II niniejszego Regulaminu.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu (wyłonienie zwycięzców) nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszego i najoryginalniejszego opracowania, którego dokonana Komisja konkursowa
  w składzie:
 • S. Ines Krawczyk MChR
 • Ks. Maciej Kubiak
 • Aneta Popławska
 • Zuzanna Szulc
 • Robert Olejnik
 1. W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem konkursu, wielokrotnego, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem konkursu, Uczestnik zostanie pominięty w procesie przyznawania nagród.
 2. Brak możliwości odczytania z jakiegokolwiek powodu nadesłanego opracowania, skutkować będzie pominięciem w procesie przyznawania nagród, bez przesyłania informacji do uczestnika.
 3. Zgłoszenia opracowań zawierających treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, będą dyskwalifikowane.
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni. Nagrodami w konkursie są:
 • Nagroda główna: voucher na jednoosobową pielgrzymkę z oferty Fundatora nagrody - Biura Podróży Misja Travel, do wyboru m.in. do Ziemi Świętej, Włoch, Portugalii, Libanu, Hiszpanii, Litwy, Grecji.
 • Nagrody dodatkowe: 10x voucher o wartości 300 zł na książki Wydawnictwa Świętego Wojciecha, do wykorzystania na swietywojciech.pl
 • Upominek dla każdego Uczestnika Konkursu.
 1. Fundator nagrody głównej zapewnia zwycięzcom wszystkie świadczenia wynikające z ogólnych warunków  wybranej pielgrzymki oraz dodatkowo nocleg w pokoju 1 – osobowym i zwolnienie
  z opłat na miejscu.
 2. Fundator nagrody głównej przejmuje na siebie wszelkie obowiązki w zakresie rozliczeń podatkowych ze zwycięzcą konkursu, wynikających z obowiązujących przepisów podatkowych.
 
IV.ZASADY INFORMOWANIA O NAGRODACH
 1. O wygranej Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez organizatora telefonicznie. Lista Zwycięzców konkursu może zostać podana do wiadomości również na stronie www.bkaznodziejska.pl w zakładce Inspiracje i aktualności.
 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnieniu przez Zwycięzcę wymogów podanych w punkcie II.1 regulaminu konkursu, nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki konkursu.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, aniwypłacenie jej równowartości
  w formie pieniężnej.
 4. Zwycięzca nagrody głównej, aby ją otrzymać musi podać Organizatorowi następujące dane: imię
  i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, datę urodzenia, nr dowodu osobistego oraz telefon kontaktowy.
 5. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do kontaktu z Fundatorem nagrody - Biurem Podróży Misja Travel w ciągu 7 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o wygranej. W przypadku braku kontaktu Zwycięzcy z Biurem Podróży Misja Travel w określonym czasie, nagroda przepada i zostaje przyznana kolejnej wybranej osobie.
 6. Odbiór nagrody głównej (wyjazd na wybraną pielgrzymkę z oferty Misja Travel) musi nastąpić do dnia 30.06.2019 r.
 7. Warunkiem koniecznym do skorzystania z nagrody głównej może być posiadanie przez Zwycięzcę ważnego paszportu.
 
V.ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
  O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decydują data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje należy przesłać na adres Organizatora podany w punkcie I.1 Regulaminu konkursu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
 5. Organizator powiadomi pisemnie Uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez Uczestnika.
 
 
VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administratorem przekazanych przez Uczestników konkursu danych osobowych jest Organizator konkursu - firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-245),
  ul. Chartowo 5, która zapewnia wszystkim zgłoszonym Uczestnikom realizację uprawnieńwynikających z  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (potocznie RODO).
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu orazumożliwienia zwycięzcom skorzystania z nagrody (uczestnictwa w Pielgrzymce). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych w celach określonych w punkcie VI.2 oraz na opublikowanieimienia i nazwiska oraz miejscowości, w której Uczestnik pełni posługę duszpasterską w drukowanym wydaniu tygodnika „Przewodnik katolicki”, miesięczniku homiletycznym „Biblioteka Kaznodziejska”,  na stronach internetowych www.przewodnik-katolicki.pl i www.bkaznodziejska.pl oraz na Facebooku Przewodnika Katolickiego i Twitterze Biblioteki Kaznodziejskiej.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Fundatorowi nagrody w celu umożliwienia Zwycięzcy odbioru nagrody głównej (skorzystania z Pielgrzymki).
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo do:
 • żądania od administratora uzyskania do swoich danych;
 • żądania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich jeżeli są one niekompletne;
 • żądania swoich danych osobowych (jeżeli administrator udzieli odmowy usunięcia danych, to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika);
 • żądania w określonych przypadkach;
 • żądania wniesienia wobec przetwarzania danych (jeżeli administrator udzieli odmowy usunięcia danych to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika).
 1. Podane przez uczestników konkursu dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom trzecim, z wyjątkiem:
 • podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • firm dostarczających przesyłki z nagrodami,
 • podmiotów przetwarzających, którym administrator powierza do wykonania czynności związane z: przechowywaniem danych na serwerze, serwisowaniem, utrzymaniem funkcjonalności stron i sklepu internetowego, korzystaniem z systemu mailingowego
  w zakresie oferty handlowej ŚWDM oraz z obsługą prawną i obsługą systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora.
 1. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku po zakończeniu konkursu lub do momentu odwołania zgody, a w przypadku uczestników, którym przyznano nagrody, przez okres 5 lat po roku, w którym rozstrzygnięto konkurs.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: daneosobowe@swietywojciech.pl; tel. 61659 37 83 lub pisemnie na adres podany
  w punkcie 1.
 4. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miał wpływu lub które powstały bez jego winy, w tym za problemy związane z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego lub nie doręczeniem nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.
 7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 
 
 

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.